Skip to main content

Perlindungan Pembantu Rumah Asing 

Insuran pembantu rumah

Insuran Pembantu Rumah Asing / maid insurance

Diperlukan untuk memperbaharui permit memperbaharui permit pembantu rumah anda.

Produk: Etiqa Takaful

Nama Produk: Takaful Domestic Servant 

Tujuan produk: Memberikan perlindungan kepada pembantu rumah terhadap kecedaraan, hilang upaya dan kematian akibat kemalangan

Produk ini hendaklah diperbaharui setiap tahun

Premium: RM 63.00 untuk setahun

Tempuh perlindungan: Setiap tahun dan boleh diperbaharui setiap tahun

Seksen Feadah Jumlah Perlindungan
Seksen 1

Akibat Kemalangan:-

1) Kematian akibat kemalangan
2) Hilang upaya kekal akibat kemalangan (rujuk jadual di bawah)
3) Perubatan Hospital akibat kemalangan (excess RM200)

 

RM20,000
RM20,000
Terhad sehingga RM2,000

Seksen 2

Kos penghantaran pulang:-

 • Kerana hilang upaya kekal
 • Meninggal
Terhad sehingga RM5,000
Seksen 3

Perbelanjaan kos hospital:-

 • Untuk pesakit dalam sahaja (in-patient)
 • Berkaitan dengan hospital, perubatan atau pembedahan, yuran dan caj rumah penjagaan dan kejururawatan termasuklah semua kos ubat-ubatan dan penggunaan kelengkapan diagnosis
 • Disebabkan oleh penyakit atau kecederaan badan akibat kemalangan
 • Di hospital kerajaan yang berlesen (Kelas 3 biasa atau Kelas 2 sekiranya tiada Wad Kelas 3) 
Terhad sehingga RM2,500

Jadual manfaat Hilang Upaya Kekal
Jenis hilang upaya Peratusan
Hilang upaya menyeluruh dan kekal akibat melaksanakan atau menyertai apa-apa pekerjaan 100%
Buta menyeluruh dan tidak boleh pulih pada kedua-dua belah mata 100%
Buta menyeluruh dan tidak boleh pulih pada sebelah mata dan hilang sebelah tangan atau sebelah kaki 100%
Buta menyeluruh dan tidak boleh pulih pada sebelah mata  50%
Hilang kedua-dua belah tangan atau kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki 100%
Hilang sebelah tangan atau sebelah kaki 50%
Hilang pendengaran atau pertuturan 50%
Hilang pendengaran pada sebelah telinga 15%
Hilang tangan pada paras bahu 75%
Hilang tangan di bawah paras bahu 65%
Hilang kaki pada paras punggung  75%
Hilang kaki di bawah paras punggung 65%
Hilang ibu jari (kedua-dua falanks) 25%
Hilang ibu jari (satu falanks)   10%
Hilang jari telunjuk (tiga falanks) 10%
Hilang jari telunjuk (dua falanks) 8%
Hilang jari telunjuk (satu falanks) 4%
Hilang jari yang selain ibu jari atau jari telunjuk 5%
Hilang jari yang selain ibu jari atau jari telunjuk  5%
Hilang mana-mana jari kaki lain 1%
Nota: 
Apa-apa hilang upaya separa kekal yang tidak dinyatakan di atas selain hilang deria rasa dan bau - peratusannya akan ditaksir oleh pihak Etiqa
setelah berunding dengan penasihat perubatan. Etiqa mempunyai budi bicara mutlak untuk mengguna pakai peratusan hilang upaya yang
pada pendapat Etiqa tidak bercanggah dengan skala di atas tanpa mengambil kira pekerjaan Orang Yang Diinsuranskan.

Perkara yang tidak dilindungi oleh polisi:-

 1. Apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang
 2. Masalah dari pengaruh alkohol atau dadah
 3. Komplikasi akibat dari kehamilan, melahirkan anak, keguguran (kecuali keguguran akibat kemalangan)
 4. Terlibat di dalam kemalangan dari aktiviti sukan lasak / hobi
 5. Melibatkan diri dalam penerbangan atau aktiviti udara lain selain dari penumpang yang berlesen penuh yang membawa pesawat sebagai penumpang
 6. Serangan seksual oleh Peserta atau mana-mana ahli isi rumahnya
 7. Apa-apa tindakan pampasan yang dibawa di Mahkamah Undang-undang mana-mana wilayah di luar Malaysia;
 8. Apa-apa tindakan peperangan, mogok, rusuhan atau kekecohan awam, pencemaran radiasi atau nuklear dan keganasan

Bagaimana untuk mengambil polisi:-

Cuma berikan maklumat berikut:-

 1. Salinan Kad Pengenalan Majikan
 2. Alamat Majikan
 3. No Tel Majikan
 4. Salinan Passport Pembantu Rumah

    WhatsApp saya untuk pertanyaan